Skip to main content

COVID-19 Message: We are here for you.

We are here to support you throughout this difficult time. To learn how we are responding to the COVID-19 pandemic, read our message to savers and employers.

Bắt Đầu Đăng Ký hoặc Được Miễn
CalSavers dành cho tất cả chủ lao động đủ điều kiện.

Nhập thông tin của quý vị để bắt đầu đăng ký CalSavers hoặc cho biết quý vị được miễn nếu quý vị đã cung cấp kế hoạch hưu trí.

TÀI NGUYÊN

Sử dụng trình đơn trên trang mạng để điều hướng và biết thêm thông tin. Bạn cần trợ giúp thêm bằng ngôn ngữ của mình? Hãy gọi cho bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng qua số (855) 650 - 6916

Giúp nhân viên của quý vị tiết kiệm để nghỉ hưu

Chương Trình Tiết Kiệm Hưu Trí CalSavers được thiết kế để cung cấp cho các chủ lao động một cách thức dễ dàng để giúp nhân viên của họ tiết kiệm để nghỉ hưu, không có lệ phí đối với chủ lao động, không có nghĩa vụ ủy thác, và trách nhiệm liên tục tối thiểu.

Các chủ lao động có ít nhất 5 nhân viên, và chưa cung cấp kế hoạch hưu trí có thể đăng ký CalSavers ngay hôm nay. Các chủ lao động phải hoàn tất quy trình đăng ký trước thời hạn bắt buộc. 

Thông tin quý vị cần biết
  • Quy trình đăng ký doanh nghiệp của quý vị chỉ mất vài phút.
  • Các chủ lao động đóng một vai trò hạn chế: tạo điều kiện cho chương trình bằng cách bổ sung nhân viên và gửi các khoản đóng góp của nhân viên tham gia chương trình bằng cách khấu trừ lương đơn giản.
  • Không có lệ phí đối với các chủ lao động.
  • Chúng tôi cung cấp tư vấn, biểu mẫu, và sự hỗ trợ cho quý vị để quý vị có thể tập trung vào việc điều hành doanh nghiệp của mình.
  • Các chủ lao động không thể thực hiện các khoản đóng góp vào tài khoản của nhân viên.
Thông tin nhân viên của quý vị cần biết
  • Tài khoản CalSavers là tài khoản Roth IRA (sau thuế).
  • Tỉ lệ tiết kiệm mặc định là 5% lương gộp, và họ có thể thay đổi tỉ lệ của mình vào bất kỳ lúc nào.
  • Họ sẽ được tự động ghi danh sau 30 ngày nếu họ không rút tên và sẽ bắt đầu tiết kiệm thông qua khấu trừ lương.
  • Họ có thể rút tên và trở lại vào bất kỳ lúc nào.
  • Tài khoản của họ là tài khoản lưu động. Họ giữ tài khoản đó ngay cả khi họ nghỉ làm ở công ty quý vị.

Vai trò của chủ lao động

Vì chúng tôi biết cần gì để điều hành một doanh nghiệp, chúng tôi đảm bảo CalSavers được dễ dàng nhất cho quý vị.

Tìm hiểu thêm về vai trò của quý vị

Đăng ký

Chủ lao động đủ điều kiện với bất kỳ quy mô doanh nghiệp nào cũng có thể đăng ký ngay bây giờ. Khi sắp đến thời hạn của quý vị, chúng tôi sẽ gửi thông báo nhắc hành động.

Cài Đặt Tài Khoản

Khi quý vị đăng ký, quý vị sẽ nộp danh sách các nhân viên đủ điều kiện.

Quản Lý Tài Khoản

Sau khi tài khoản của quý vị được cài đặt, quý vị sẽ chuyển sang chế độ duy trì – nộp các khoản đóng góp và cập nhật danh sách nhân viên của quý vị.

Quy trình đăng ký chủ lao động đang mở – Hãy Đăng Ký Ngay Hôm Nay!

Luật pháp tiểu bang quy định rằng các chủ lao động nào tại California chưa cung cấp kế hoạch hưu trí do chủ lao động tài trợ và có 5 nhân viên trở lên, hoặc phải tài trợ một kế hoạch hưu trí hoặc phải tham gia CalSavers. Chương trình ra mắt theo giai đoạn 3 năm gồm có lùi thời hạn đăng ký dựa trên quy mô của chủ lao động. Tất cả chủ lao động đủ điều kiện nên tham gia vào bất kỳ lúc nào trước thời hạn đăng ký của họ hoặc đăng ký điều kiện được miễn.

Trên 100 nhân viên

Kéo dài từ ngày 30 tháng 6 năm 2020

Ngày 30 tháng 9 năm 2020
Đã quá hạn. Đăng ký Ngay hôm nay.

Trên 50 nhân viên

30 tháng 6, 2021

5 nhân viên trở lên

30 tháng 6, 2022

Quý vị đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Đăng ký

Quý vị cần mã truy cập?

Yêu Cầu Mã Truy Cập

Quý vị đã cung cấp kế hoạch?

Cho Biết Điều Kiện Được Miễn

Cần giúp đỡ?

Liên Hệ Chúng Tôi