Skip to main content

Avoid Penalties: Register Today

Deadlines have passed for most employers. It takes just a few minutes to get started. No employer fees, easy to facilitate. Get started today.

BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY

Được thiết kế để phục vụ bạn


Nhà tuyển dụng đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp người lao động tiết kiệm hưu trí. Mặc dù CalSavers được tạo ra để hỗ trợ người lao động, nó được thiết kế để nhà tuyển dụng áp dụng dễ dàng nhất.

desktop-alt.png

Tạo điều kiện tham gia dễ dàng

Nhà tuyển dụng đóng một vai trò khá hạn chế: tạo điều kiện cho việc tham gia chương trình bằng cách thêm và duy trì danh sách nhân viên của họ và nộp các khoản đóng góp thông qua khấu trừ lương đơn giản.

usd-circle.png

Nhà tuyển dụng không tốn bất kỳ chi phí nào

Nhà tuyển dụng không tốn bất kỳ chi phí nào và nhà tuyển dụng không phải đóng góp vào các tài khoản của người lao động.

usd-circle.png

Hỗ trợ liên tục

Bạn có quyền truy cập vào phần mô tả chi tiết về vai trò của mình với các mẹ, mẫu và hỗ trợ để bạn có thể tập trung vào việc điều hành doanh nghiệp của mình.

Chỉ một vài bước đơn giản


Theo luật, các nhà tuyển dụng đủ điều kiện ở California phải đăng ký và hỗ trợ các hoạt động của chương trình đúng hạn. Việc thiết lập tài khoản rất nhanh chóng và dễ dàng. Sau khi hoàn thành các bước này lần đầu tiên, bạn sẽ duy trì tài khoản của mình bằng cách thêm và xóa nhân viên và gửi các khoản khấu trừ từ bảng lương mỗi kỳ trả lương.

Vai trò của bạn với tư cách là nhà tuyển dụngvideo.png file-alt.png

XÁC ĐỊNH TRẠNG THÁI CƯỠNG CHẾ

CalSavers không bắt buộc mọi đơn vị sử dụng lao động phải tham gia. Chương trình này chỉ mang tính bắt buộc đối với những đơn vị sử dụng lao động không hỗ trợ chương trình hưu trí và có nhiều hơn một lao động tại California.

ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỦA BẠN

Việc đăng ký chỉ mất vài phút. Bạn sẽ cần Mã số Định danh Nhà tuyển dụng Liên bang hoặc Mã số Định danh Thuế (EIN/TIN) của công ty và Mã Truy cập CalSavers của bạn.

THÊM THÔNG TIN NHÂN VIÊN

Khi đăng ký, bạn sẽ gửi thông tin của từng nhân viên đủ điều kiện. Điều này sẽ bắt đầu quá trình đăng ký tự động. Sau đó, nhân viên sẽ có 30 ngày để quyết định tham gia hoặc không tham gia. Nếu họ không thực hiện lựa chọn, họ sẽ được tự động đăng ký vào chương trình.

GỬI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN VIÊN

Sau khi thêm thông tin nhân viên, bạn sẽ bắt đầu hỗ trợ khấu trừ lương trong mỗi kỳ trả lương thông qua chuyển khoản ngân hàng. Các khoản khấu trừ này sẽ được cộng vào tài khoản của nhân viên và được đầu tư theo lựa chọn của họ.

Nhà tuyển dụng không chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi về chương trình, quản lý các tùy chọn đầu tư, xử lý phân phối hoặc đưa ra lời khuyên về đầu tư/thuế. Nhân viên của bạn sẽ duy trì tài khoản của họ trực tiếp thông qua chương trình CalSavers.

Thời hạn bắt buộc


Số lượng nhân viên mà quý vị đã thông báo cho Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) trong năm 2022 là bao nhiêu?

Vào mùa Xuân hàng năm, chúng tôi sẽ đánh giá trạng thái bắt buộc tham gia dựa trên dữ liệu nhân viên hàng quý mà đơn vị sử dụng lao động nộp cho Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) từ năm trước đó.* Hạn chót đăng kí vào ngày 31 tháng 12 sẽ được áp dụng cho những đơn vị sử dụng lao động mới thuộc diện bắt buộc (v.d những công ty mới thành lập, những đơn vị sử dụng lao động gần đây mới tuyển dụng trên năm nhân viên). Đơn vị sử dụng lao động sẽ nhận được thông tin đăng kí chính thức thông qua đường bưu điện tại Mỹ và/hoặc thư điện tử vào mùa Xuân của năm đó.

Nếu hạn chót là:

30/09/2020
30/06/2021
30/06/2022
31/12/2022

Thực thi việc cưỡng chế thi hành.

Đăng ký cho công ty ngay hôm nay.

Nếu hạn chót là:

31/12/2023

Quý vị sẽ sớm nhận được tài liệu đăng kí.

Đăng ký cho công ty ngay hôm nay.

Bạn không chắc hạn chót của mình là lúc nào?

Kiểm tra thông báo hoặc liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email

clientservices@calsavers.com
hoặc
qua số điện thoại (855) 650 - 6916

Nhà tuyển dụng không hoàn thành trách nhiệm trước thời hạn quy định sẽ bị cưỡng chế, bao gồm cả phạt tiền.

 

*Theo quy định của tiểu bang, người sử dụng lao động có đủ điều kiện hay không sẽ dựa vào số lượng nhân viên trung bình của nhà tuyển dụng trong năm. Kết quả là trung bình số lượng nhân viên trong bốn hồ sơ DE9/DE9C năm trước nộp cho Sở Phát Triển Việc Làm.

Hãy đăng kí CalSavers từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Trong năm 2022, Tiểu bang California đã thông qua luật (SB-1126) nhằm nhân rộng chương trình CalSavers cho những đơn vị sử dụng lao động có ít nhất một nhân viên.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, những đơn vị sử dụng lao động có trung bình 1-4 nhân viên (như đã báo cáo với EDD trong năm dương lịch trước đó) không thuộc diện miễn trừ, có thể đăng kí CalSavers.

Thời hạn đăng kí cho những đơn vị sử dụng lao động có 1- 4 nhân viên là ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Quý vị có thể đăng kí cho công ty của mình nếu…

 • công ty không hỗ trợ chương trình hưu trí, và
 • công ty sử dụng ít nhất một nhân viên trên 18 tuổi

Công ty của quý vị có thể được miễn tham gia nếu…

 • công ty hỗ trợ chương trình hưu trí đạt tiêu chuẩn, hoặc
 • công ty đóng cửa hoặc đã bị bán, hoặc
 • công ty không có bất kì nhân viên nào khác ngoài chủ công ty, hoặc
 • Công ty thuộc đơn vị nhà nước, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức bộ lạc.

Những công ty muốn tham gia CalSavers trước khi nhận được thông báo đăng kí chính thức có thể yêu cầu mã truy cập đặc biệt, sau đó tạo tài khoản. Ngoài ra, quý vị còn cần FEIN của công ty để đăng kí.

Nếu chúng tôi không tin thấy hồ sơ công ty quý vị không được tìm thấy trên hệ thống của mình, điều này có thể là do công ty quý vị không bắt buộc phải tham gia vào thời điểm này hoặc thông tin quý vị cung cấp không khớp với dữ liệu từ EDD. Trạng thái tham gia của công ty quý vị sẽ được đánh giá lại vào mùa Xuân năm 2023. Tại thời điểm đó, quý vị có thể được coi là đủ điều kiện tham gia CalSavers. Chúng tôi sẽ gửi thông tin đăng kí qua đường bưu điện tại Mỹ và thư điện tử.

Nếu công ty quý vị đạt đủ điều kiện và muốn đăng kí tham gia, vui lòng nộp đơn yêu cầu bổ sung công ty quý vị vào chương trình.

Những công ty đáp ứng ít nhất một điều kiện miễn trừ có thể nộp đơn yêu cầu chính thức để được miễn tham gia chương trình. Để tạo yêu cầu miễn miễn tham gia, quý vị cần có FEIN của công ty và mã truy cập đặc biệt.

Bằng việc nộp đơn xin miễn tham gia, chúng tôi hiểu rằng công ty quý vị không bắt buộc phải tham gia CalSavers ở thời điểm hiện tại. Một số yêu cầu xin miễn trừ cần minh chứng để chứng thực thông tin. Đơn vị sử dụng lao động sẽ không được miễn trừ tới khi yêu cầu miễn trừ được đánh giá và quyết định được ban hành. Nếu điều kiện miễn tham gia thay đổi trước này 31 tháng 12 năm 2025, công ty của quý vị có thể đăng ký tham gia. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị dựa trên đánh giá hàng năm của mình đối với dữ liệu nhân viên mà quý vị gửi cho EDD.*

*Việc đủ điều kiện tham gia của người lao động được xác định như thế nào?

Vào mùa Xuân hàng năm, chúng tôi sẽ đánh giá trạng thái bắt buộc tham gia dựa trên dữ liệu nhân viên hàng quý mà đơn vị sử dụng lao động nộp cho Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) từ năm trước đó*. Trạng thái tham gia của đơn vị sử dụng lao động sẽ dựa trên số lượng nhân viên trung bình một năm trước đó của họ. Con số này được tính bằng cách tính trung bình số lượng nhân viên được báo cáo tới EDD trên bốn tờ khai DE9/DE9C của đơn vị sử dụng lao động trong năm trước đó.

 
logo_400x400.jpg

ĐẠO LUẬT TÍN THÁC TIẾT KIỆM HƯU TRÍ CALSAVERS

CalSavers được thành lập theo luật tiểu bang để thu hẹp khoảng cách tiết kiệm hưu trí ngày càng tăng sẽ xảy ra đối với nhiều cư dân trong tương lai.

Cách tiết kiệm hưu trí đơn giản và đáng tin cậy


CalSavers được tạo ra để đảm bảo tất cả người dân California có quyền tiếp cận một cách thức đơn giản để tiết kiệm cho tương lai của họ.

Tìm hiểu thêm về trải nghiệm tiết kiệm video.png file-alt.png

Landing page_mobile image.png
 • Người lao động sẽ được đăng ký tự động sau 30 ngày nếu họ không từ chối và sẽ bắt đầu tiết kiệm thông qua các khoản đóng góp từ tiền lương do nhà tuyển dụng của họ hỗ trợ.
 • Nhân viên có thể chọn từ chối và quay lại bất kỳ lúc nào.
 • Tài khoản người tiết kiệm là IRA Roth (sau thuế) và được lập dưới tên của họ. (Người tiết kiệm có thể xác định lại thành IRA Truyền thống.)
 • Tỷ lệ tiết kiệm mặc định là 5% tổng lương. Người tiết kiệm có thể thay đổi tỷ lệ của họ bất kỳ lúc nào.
 • Tài khoản tiết kiệm là tài khoản di động. Tài khoản này vẫn thuộc về họ ngay cả khi họ rời khỏi nơi làm việc của bạn.
 • Người tiết kiệm có thể quản lý tài khoản của họ trên mạng, qua điện thoại hoặc sử dụng ứng dụng di động CalSavers.

Thực hiện bước tiếp theo

BẮT ĐẦU TẠO ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Bắt đầu tạo điều kiện tham gia CalSavers.

HÃY TỰ THỰC HIỆN
NHẬN HỖ TRỢ

Gặp gỡ nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi để tìm hiểu thêm về chương trình và các trách nhiệm của bạn

HỖ TRỢ CÓ HƯỚNG DẪN

Ngôn ngữ hỗ trợ


Tìm câu trả lời cho những câu hỏi bạn có về CalSavers và các hoạt động của nhà tuyển dụng.

Câu Hỏi Thường Gặp

Có nhiều câu hỏi hơn không? Chúng tôi có một nhóm hỗ trợ đa ngôn ngữ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn và trợ giúp bạn với tài khoản CalSavers của bạn.

Đi tới Trung tâm trợ giúp