Skip to main content

Avoid Penalties: Register Today

Deadlines have passed for most employers. It takes just a few minutes to get started. No employer fees, easy to facilitate. Get started today.

MAGSIMULA DITO

Idinisenyo habang iniisip ka


Tuwing tagsibol, tinatasa namin ang katayuan ng mandato ng employer batay sa tatluhang-buwanan na datos ng empleyado na isinumite ng mga employer sa Employment Development Department (EDD) mula noong nakaraang taon*. Ang deadline ng pagpaparehistro sa Disyembre 31 ay ilalapat sa mga bagong iminandato na employer.

desktop-alt.png

Madaling pagpapadali

Ang mga employer ay nagsisilbi ng isang limitadong papel: mapadali ang programa sa pamamagitan ng pagdagdag at pagpapanatili ng kanilang listahan ng empleyado at pagsusumite ng mga kontribusyon sa pamamagitan ng simpleng pagbawas sa suweldo.

usd-circle.png

Walang bayad sa employer

Walang anumang babayaran sa employer at ang mga employer ay hindi nagbibigay ng mga kontribusyon sa mga account ng empleyado.

usd-circle.png

Patuloy na suporta

Mayroon kang access sa detalyadong paglalarawan ng iyong papel sa mga pabuya, mga template, at suporta upang iyong mapagtuonan ng pansin ang pagpapatakbo ng iyong negosyo.

Ilang simpleng hakbang lamang


Ayon sa batas, ang mga kwalipikado employer sa California ay dapat magparehistro at mag-facilitate ng mga aktibidad sa programa sa pamamagitan ng mga partikular na deadline. Ang paggawa ng iyong account ay mabilis at madali. Matapos makumpleto ang mga hakbang na ito sa unang pagkakataon, mapapanatili mo ang iyong account sa pamamagitan ng pagdagdag at pag-aalis ng mga empleyado at pagsusumite ng mga pagbawas sa suweldo sa bawat panahon ng pagsahod.

Ang iyong papel bilang isang employer video.png file-alt.png

TUKUYIN ANG KATAYUAN NG MANDATO

Hindi lahat ng employer ay kinakailangang lumahok. Ang mga employer lamang na hindi nag-i-isponsor ng plano sa pagreretiro at may isa o higit pang empleyado sa California ang dapat Sumali sa CalSavers.

IREHISTRO ANG IYONG KUMPANYA

Ang pagrerehistro ay tumatagal lamang ng ilang minuto. Kakailanganin mo ang Pederal na Numero ng Pagkakakilanlan ng Employer ng iyong kumpanya o Tax Identification Number (EIN / TIN) at ang iyong CalSavers Access Code.

MAGDAGDAG NG IMPORMASYON NG EMPLEYADO

Kapag nagparehistro ka, magsusumite ka ng impormasyon para sa bawat karapat-dapat na empleyado. Sisimulan nito ang proseso ng awtomatikong pagpapatala. Ang mga empleyado ay magkakaroon ng 30 araw upang magpasya na lumahok o hindi sumali. Kung hindi sila pipili, awtomatiko silang maililista sa programa.

MAGSUMITE NG MGA KONTRIBUSYON NG EMPLEYADO

Matapos mong idagdag ang impormasyon ng empleyado, magsisimula ka na sa pamamahala ng mga pagbawas sa suweldo sa bawat panahon ng pagsahod sa pamamagitan ng bank transfer. Ang mga pagbabawas na ito ay idaragdag sa account ng empleyado at maipamumuhunan ayon sa kanilang mga napili.

Ang mga employer ay hindi responsable para sa pagsagot ng mga katanungan tungkol sa programa, pamamahala ng mga pagpipilian sa pamumuhunan, pagproseso ng mga pamamahagi, o pagbibigay ng payo sa pamumuhunan / buwis. Direktang mapapanatili ng iyong mga empleyado ang kanilang account sa pamamagitan ng Programa ng CalSavers.

Mandatong Mga Deadline


Ilang empleyado ang na-report mo sa EDD noong 2022?

Tuwing spring o tagsibol, tinatasa namin ang katayuan ng mandato ng employer batay sa tatluhang-buwan na data ng empleyado na isinumite ng mga employer sa Employment Development Department (EDD) mula sa nakaraang taon.* Ang isang deadline ng pagpaparehistro ng Disyembre 31 ay ilalapat sa mga bagong mandato na employer (hal. mga bagong tatag na negosyo o mga employer na kamakailan ay nagpatrabaho ng higit sa limang empleyado). Magsisimulang matanggap ng mga employer ang kanilang opisyal na impormasyon sa pagpaparehistro sa pamamagitan ng US mail at/o e-mail sa Tagsibol ng taong iyon.

Kung ang iyong deadline ay noong:

Setyembre 30, 2020
Hunyo 30, 2021
Hunyo 30, 2022
Disyembre 31, 2022

Ang pagpapatupad sa pagsunod ay isinasagawa.

I-rehistro ang iyong kumpanya ngayon.

Kung ang iyong deadline ay:

Disyembre 31, 2023

Ang mga materyales sa pagpaparehistro ay ipapadala sa lalong madaling panahon.

I-rehistro ang iyong kumpanya ngayon.

Hindi sigurado sa iyong deadline?

Tignan ang iyong paunawa o makipag-ugnayan sa amin sa

clientservices@calsavers.com
o sa
(855) 650 - 6916

Ang mga employer na hindi tumupad sa kanilang mga responsibilidad sa tinukoy na mga petsa ng deadline ay sasailalim sa aksyong pagpapatupad, na may kasamang mga pinansiyal na parusa.

 

*Alinsunod sa mga regulasyon ng estado, ang pagiging kwalipikado ng employer ay nakabatay sa average na bilang ng mga empleyado ng isang employer sa buong taon. Ang bilang na ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pag-average ng bilang ng mga empleyadong iniulat sa Employment Development Department sa nakaraang apat na paghain ng DE9/DE9C ng employer mula sa nakaraang taon ng kalendaryo.

Magparehistro para sa CalSavers simula sa Enero 1, 2023.

Noong 2022, ipinasa ng California ang batas (SB-1126) upang palawakin ang mandato ng CalSavers sa mga employer na may hindi bababa sa isang empleyado.

Simula sa Enero 1, 2023, ang mga employer na may karaniwang 1-4 na empleyado (tulad ng ini-report sa EDD sa naunang taon ng kalendaryo), na kung hindi man ay hindi saklaw ng paglahok, ay maaaring magparehistro sa CalSavers.

Ang deadline ng pagpaparehistro para sa mga employer na may 1-4 na empleyado ay Disyembre 31, 2025.

Maaari mong irehistro ang iyong kumpanya kung ikaw ay...

 • hindi nag-a-alok ng plano sa pagreretiro na ini-isponsor ng employer, at
 • nagpapatrabaho ng hindi bababa sa isang empleyado na edad 18+

Maaaring hindi saklaw ng paglahok ang iyong kumpanya kung ito ay…

 • nag-i-isponsor ng isang kwalipikadong plano sa pagreretiro, o
 • isinara o ibinenta, o
 • walang sinumang empleyado maliban sa (mga) may-ari, o
 • Inuri bilang isang entidad ng gobyerno, organisasyong panrelihiyon, o organisasyong pantribo.

Ang mga kumpanyang gustong sumali sa CalSavers bago matanggap ang kanilang mga opisyal na packet ng pagpaparehistro ay maaaring gawin ito sa pamamagitan ng paghiling ng natatanging access na code at pagkatapos ay gumawa ng account. Kakailanganin mo rin ang FEIN ng negosyo mo para makarehistro.

Kung ang profile ng iyong kumpanya ay hindi nakita sa aming system, maaari itong mangahulugan na ang iyong kumpanya ay hindi kinakailangang sumali sa oras na ito o ang impormasyon mo ay hindi tumutugma sa kung anong mayroon kami mula sa EDD. Ang katayuan ng iyong negosyo ay muling susuriin sa Tagsibol ng 2023. Sa oras na iyon, maaari kang maging kwalipikado na sumali sa CalSavers at ipapadala namin ang impormasyon mo sa pagpaparehistro sa pamamagitan ng US mail at email.

Kung naniniwala kang kwalipikado ang iyong kumpanya at gustong magpatuloy sa pagpaparehistro, mangyaring magsumite ng kahilingan para idagdag ang iyong kumpanya.

Ang mga negosyong nakakatugon sa isa o higit pa sa mga kundisyon ng iksemsyon na ito ay maaaring magsumite ng isang pormal na kahilingan para maging hindi saklaw ng programa. Upang gumawa ng kahilingan sa iksemsyon, kakailanganin mo ang FEIN ng negosyo mo at isang natatanging access code.

Sa pamamagitan ng pagsusumite ng kahilingan sa iksemsyon, ipinapaalam mo na hindi kinakailangang lumahok ang iyong kumpanya sa CalSavers sa ngayon. Ang ilang partikular na kahilingan sa iksemsyon ay nangangailangan ng sumusuportang dokumentasyon para ma-verify ang iksemsyon. Ang employer ay hindi magiging hindi saklaw hanggang sa masuri ang kahilingan at maibigay ang pagpapasiya. Kung magbabago ang katayuan ng iksemsyon ng iyong kumpanya bago mag-Disyembre 31, 2025, maaari itong maging kwalipikadong lumahok. Aabisuhan ka namin batay sa aming taunang pagsusuri sa data ng empleyado na iyong isinumite sa EDD.*

*Paano tinutukoy ang pagiging kwalipikado ng empleyado?

Tuwing tagsibol, tinatasa namin ang katayuan ng mandato ng employer batay sa tatluhang-buwang data na isinumite ng mga employer sa Employment Development Department (EDD) mula sa nakaraang taon*. Ang katayuan ng employer ay batay sa karaniwang bilang ng mga empleyado ng employer mula sa nakaraang taon. Ang numerong ito ay kinakalkula sa pamamagitan ng pag-average ng bilang ng mga empleyadong ini-report sa EDD sa apat na pag-file ng DE9/DE9C ng employer mula sa nakaraang taon ng kalendaryo.

 
logo_400x400.jpg

ANG BATAS NG PAGTITIWALA SA PAGTITIPID SA PAGRERETIRO NG CALSAVERS

Ang CalSavers ay itinatag sa batas ng estado upang matugunan ang lumalaking agwat ng pag-iipon sa pagreretiro na magaganap para sa maraming mga residente sa hinaharap.

Simple at mapagkakatiwalaang paraan upang makaipon para sa pagreretiro


Ang CalSavers ay nilikha upang matiyak na ang lahat ng mga taga-California ay may access sa isang simpleng paraan upang makaipon para sa kanilang hinaharap.

Higit pang matuto tungkol sa karanasan ng nag-iipon video.png file-alt.png

Landing page_mobile image.png
 • Awtomatikong naitatala ang mga empleyado pagkalipas ng 30 araw kung sila ay hindi aalis at magsisimulang mag-ipon sa pamamagitan ng mga kontribusyon ng suweldo na pinadali ng kanilang employer.
 • Ang mga empleyado ay maaaring hindi sumali at bumalik sa anumang oras.
 • Ang account ng nag-iipon ay isang Roth IRA (pagkatapos ng buwis) na na-set up sa kanilang pangalan. (Ang mga nag-iipon ay maaaring muling makilala ang isang tradisyonal na IRA.)
 • Ang default na date ng pag-iipon ay 5% ng kabuuang sahod. Maaaring baguhin ng mga nag-iipon ang kanilang rate anumang oras.
 • Ang account ng nag-iipon ay portable. Ito ay mananatili sa kanila kahit na umalis sila sa iyong lugar ng trabaho.
 • Maaaring pamahalaan ng mga nag-iipon ang kanilang account online, sa pamamagitan ng telepono, o gamit ang CalSavers mobile app.

Gawin ang susunod na hakbang

UMPISAHAN ANG PAGPAPADALI

Magsimula sa pagpapadali ng CalSavers.

GAWIN MAG-ISA
KUMUHA NG SUPORTA

Makipagtagpo sa aming koponan ng mga serbisyo sa kliyente upang matuto ng higit pa tungkol sa programa at iyong mga responsibilidad

MAY GABAY NA SUPORTA

Karagdagang Suporta


Maghanap ng mga sagot sa iyong mga katanungan tungkol sa CalSavers at mga aktibidad sa employer.

Mga Madalas na Itinatanong

Mayroon pang mga katanungan? Mayroon kaming isang koponan ng suporta sa maraming wika na handa na sagutin ang iyong mga katanungan at matulungan ka sa iyong CalSavers account.

Pumunta sa Help Center