Skip to main content

COVID-19 Message: We are here for you.

We are here to support you throughout this difficult time. To learn how we are responding to the COVID-19 pandemic, read our message to savers and employers.

Simulan ang Pagpaparehistro o Exemption
Ang CalSavers ay bukas para sa lahat ng mga nararapat na employer.

Ilagay ang impormasyon mo para simulan ang iyong pagpaparehistro sa CalSavers o tukuyin na exempt ka kung nag-aalok ka na ng plano sa pagreretiro.

MGA DULUGAN

Tulungan ang mga empleyado mong makapag-ipon para sa pagreretiro

Dinesenyo ang Programang Pag-iipon sa Pagreretiro ng CalSavers para bigyan ang mga employer ng madaling paraan para matulungan ang mga empleyado nilang makatipid para sa pagreretiro, walang bayad ang employer, walang fiduciary na responsibilidad, at kakaunting patuloy na mga responsibilidad.

Ang mga employer na may limang empleyado lamang na hindi pa nag-aalok ng plano sa pagreretiro sa lugar ng trabaho ay maaaring magparehistro sa CalSavers ngayon. Dapat kumpletuhin ng mga employer ang pagpaparehistro bago ang itinakdang petsa. 

Ano ng kailangan mong malaman
  • Ilang minuto lang aabutin ang pagpaparehistro ng negosyo mo.
  • Limitado ang tungkuling pinagsisilbihan ng mga employer: padaliin ang programa sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga empleyado at pagsumite ng mga kontribusyon ng mga lumalahok na empleyado sa pamamagitan ng simpleng pagkaltas sa payroll.
  • Walang mga bayad para sa mga employer.
  • Bibigyan ka namin ng mga payo, template, at suporta upang makatuon ka sa pagpapatakbo ng negosyo mo.
  • Ang account ng mga empleyado ay hindi mapapakialaman ng employer para sa kontribusyon.
Ano ang kailangang malaman ng mga empleyado mo
  • Ang kanilang CalSavers account ay isang Roth IRA (makalipas ang buwis).
  • Ang default na rate ng mga ipon ay 5% ng kabuuan ng sahod, at maaari nilang baguhin ang kanilang rate anumang oras.
  • Sila ay awtomatikong itatala makalipas ang 30 araw kung hindi sila makaalis at magsisimulang mag-ipon sa pamamagitan ng kontribusyon sa payroll.
  • Maaari nilang piliin na hindi sumali at muling sumali anumang oras.
  • Portable ang kanilang account. Mananatili ito sa kanila kahit na iwan nila ang lugar ng trabaho mo.

Tungkulin ng employer

Dahil pinahahalagahan namin ang kailangan para magpatakbo ng negosyo, pinadadali namin hangga’t maaari ang CalSavers para sa iyo.

Matuto pa tungkol sa tungkulin mo

Pagpaparehistro

Ang mga nararapat na employer na may anumang laki ng negosyo ay makakapagparehistro na ngayon. Habang papalapit ang iyong takdang petsa, magpapadala kami ng paalala para kumilos.

Set-up ng Account

Kapag nagparehistro ka, magsusumite ka ng listahan ng mga nararapat na empleyado.

Pamamahala ng Account

Matapos maisaayos ang account mo, papasok ka sa paraan ng pagmementina – pagsusumite ng mga kontribusyon at pag-update ng listahan ng empleyado mo.

Bukas na ang pagpaparehistro ng employer – Magrehistro Ngayon!

Inaatas ng batas ng California na hindi pa nag-aalok ng ini-sponsor ng employer na plano sa pagreretiro at may lima o higit pang mga empleyado, na mag-sponsor ng plano sa pagreretiro o lumahok sa CalSavers. Ang tatlong-taong yugto ng pagpapalabas ay may kasamang paisa-isang takdang petsa sa pagpaparehistro batay sa laki ng employer. Lahat ng mga nararapat na employer ay hinihikayat na sumali anumang oras bago ang takdang petsa ng pagpaparehistro nila o iparehistro ang kanilang exemption.

Mahigit sa 100 empleyado

Pinalawig mula Hunyo 30, 2020

Setyembre 30, 2020
Lumipas ang deadline. Rumehistro ngayon.

Mahigit sa 50 empleyado

June 30, 2021

5 o higit pang mga empleyado

June 30, 2022

Handa nang magsimula?

Magrehistro

Kailangan ng access code?

Humiling ng Access Code

Naghahandog na ng plano?

Tukuyin ang Exemption

Kailangan ng tulong?

Kontakin Kami